ใบงานที่ 2

1.องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ มีกี่ข้อ อะไรบ้าง
2.อุปกรณ์ Input  ได้แก่   อย่างน้อย 3 ชนิด
3.อุปกรณ์  Output  ได้แก่   อย่างน้อย 3 ชนิด
4.จงบอกชื่อโปรแกรมระบบ (System Software) อย่างน้อย 3 โปรแกรม
5.จงบอกชื่อโปรแกรมประยุกต์ (Application   Software) อย่างน้อย 3 โปรแกรม
6.จงบอกข้อแตกต่างระหว่างโปรแกรมระบบกับโปรแกรมประยุกต์คือ
7.บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ มีใครบ้าง อย่างน้อย 4 ประเภท
8.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอะไรบ้าง (อธิบาย)
9.นักเรียนคิดว่าจะสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง  (5 ข้อ)